Làm app cho vay như thế nào để phù hợp với tình hình hiện nay?

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image